Ökad transporteffektivitet genom bättre utnyttjande av lastkapacitet

Diarienummer 2013-03045
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 436 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är uppfyllt, vilket var att skapa en kunskapshöjning och en gemensam bild bland medverkande aktörer av hur en ökning av utnyttjandet av tillgänglig lastkapacitet kan bidra till bättre ekonomi och miljö. Forskningsresultaten har presenterats i 5 vetenskapliga artiklar och vid 3 konferenser. Industrirelevansen har säkrats genom ett interaktivt dubbelriktat kunskapsöverförande i workshops, studiebesök och på seminarier samt i framtagandet av empirisk data. Kunskapen är även publik genom de Youtube videos som har gjorts.

Resultat och förväntade effekter

Befintlig kunskap har sammanställts och analyserats i en omfattande litteratursökning. Projektet har bidragit till att 3 doktorander kan disputera 2016. En modell för hur företag systematiskt kan arbeta med att öka fyllnadsgraden har utvecklats i samarbete med medverkande organisationer. Denna i kombination med forskningsresultaten har gett deltagande företag större kunskap och ett verktyg att på ett strukturerat sätt arbeta med frågan. Modellen finns publicerad i en av artiklarna. 3 utbildning videos för Youtube har framställts och gjorts publikt tillgängliga.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt den i ansökan beskrivna projektplaneringen: 1.Stegvis kartläggning av kunskapsläget och behovet av ny kunskap. 2.En serie av workshop för att följa behovet av kunskap och forskning samt hur resultaten kan implementeras i branschen. 3.Tre delprojekt för kunskapsuppbyggnad (doktorandernas forskning). 4.Kunskapsspridning och Utbildningsinsatser. Analysmetoderna har primärt varit litteraturanalys, intervjustudier samt case baserad analys utifrån medverkande företags problembeskrivning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.