Ökad användning av kemikalier från skogsråvara i färg & lack

Diarienummer 2015-01297
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi, Material och Ytor
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Målet med projektet var att testa hypotesen om en unik och tämligen outforskad kemikalie från skogsråvara kan användas som tillsatsmedel och tvärbindare i färg&lack. Den rena kemikalien var inte möjlig att få in i Sherwin-Williams färg&lack system. Däremot gick derivatiseringarna bra att få in i färg&lack systemen och därmed är hypotesen bevisad. Vidare lyckades Sp få in en annan kemikalie från skogsråvara som reaktiv tensid i latex. Tyvärr gick det inte inom ramen för den korta projekttiden att se några fördelar med någon av de nya kemikalierna jämfört med befintliga referenssystem.

Resultat och förväntade effekter

Vi har kommit fram till att den rena kemikalien inte kan introduceras i ett färgsystem. Med rätt modifiering av kemikalien är det möjligt att få in den i en färgformulering. Vi har därmed visat att det går att få in den modifierade kemikalien i en färgformulering vilket var målet med projektet. Tyvärr var projekttiden för kort för att kunna hitta mätbara fördelar jämfört med befintliga färgformuleringar. även den andra kemikalien gick att få in i ett färgsystem men tiden var för knapp för att se några fördelar gentemot referenssystemet.

Upplägg och genomförande

Projektet studerade hur en kemikalie från skogsråvara kan introduceras i färg & lack. Sherwin-Williams undersökte potentialen av att introducera kemikalien som tillsatsmedel i färg&lack. SP vidareförädlade kemikalien med målet att utöka antalet applikationer där den förädlade kemikalien kan användas och därmed utöka den potentiella marknaden. Den derivatiserade kemikalien (och den andra kemikalien) gick att få in i färg&lacksystem men det fanns inte tid och utrymme för att se om det finns några långsiktiga fördelar jämfört med befintliga färgformuleringar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.