Öka SMF:s konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar

Diarienummer 2013-05142
Koordinator Patent- och registreringsverket - PRV Stockholm
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka innovativa små och medelstora företags konkurrenskraft genom förhöjd kunskap om vikten av att hantera sina immateriella tillgångar. När projektet startade sattes ett flertal mål upp, så som att aktörer inom innovationssystemet ska känna till att, varför och hur immaterialrätten är ett viktigt affärsstrategiskt verktyg, att PRV är ansvarig myndighet i Sverige för immaterialrätt och att PRV:s expertis inom immaterialrätt ska komma innovativa små och medelstora företag till nytta i högre grad.

Resultat och förväntade effekter

PRV har under projektets gång kontinuerligt arbetat för att uppfylla målen och kommit en bit på väg. PRV ser en ökad användning av webbplatsen, från knappt 1,1 till drygt 1,3 miljoner besökare årligen. Myndigheten ser också en större efterfrågan av PRV som föreläsare vid event kopplade till innovation. Detta är tydliga tecken på att myndigheten är på väg åt rätt håll. Arbetet är dock långsiktigt och det är svårt att tydligt urskilja effekter redan efter de tre år som projektet pågått.

Upplägg och genomförande

Tre delar: 1)Höja medvetenheten små och medelstora företag. Ex: regional närvaro (personliga möten med ca 11 500 företag), målgruppsanpassad webbingång, företagscase och myndighetssamarbetet SDF. 2)Öka rådgivarkompetensen Heldagsutbildning har getts återkommande. Utvärdering visar bra resultat. Kontinuerlig kontakt med rådgivarorganisationer i hela landet för att fånga behov och möjligheter. Personliga möten med nära 1 700 rådgivare. 3)Ekonomiskt stöd Tagit fram arbetssätt för företag och rådgivare att tillsammans med konsult arbeta med immaterialrättsstrategier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.