Odling över gränser

Diarienummer 2014-00134
Koordinator MALMÖ KOMMUN - STADSOMRÅDESFÖRVALTNING NORR
Bidrag från Vinnova 566 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets breda approach syftade till att få kunskaper om hur en uthållig struktur kan byggas samt vilka komponenter som behövs. Målen var en ´Malmömodell´, få en bild av ´odlingslandskapet´ i staden och nå samsyn, samt att identifiera förutsättningar för innovation. Genom stort empiriskt arbete och mångas kunskapsbidrag har målen i stort sett uppnåtts. Samsyn om behoven samt övertygelsen att arbeta och tänka tillsammans leder till utveckling och innovation är stark hos de flesta parter. Ur detta har en modell tagit form, som samtidigt tillåter förändring vid behov.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har samlat och dokumenterat stor kunskap om odlingsläget i Malmö och låtit många aktörer delta med sina erfarenheter. Det har gett ett närmande mellan såväl kommunala-ickekommunala aktörer liksom mellan de icke-kommunala aktörerna sinsemellan. även aktörer utanför Malmö har deltagit, liksom i utlandet. Ett resultat är större närvaro i det regionala och det nationella nätverket, samt start på ett internationellt nätverk. Dessutom har staden antagit ett stadsodlingsprogram som implicerar en stadsodlingsgrupp med deltagare i projektet för det vidare arbetet

Upplägg och genomförande

Genom att systematiskt genomföra intervjuer med ´odlingsvärlden´: odlare, ekonomiska föreningar, kooperativ, kommunala tjänstemän, forskare, andra kommuner, nätverk m fl, driva kritiska seminarier för vassare kunskap och studieresor tillsammans med en bredd skara aktörer har ett omfattande underlag och empiri tagit fram. Detta lägger grunden till den modell som presenteras, där en neutral plattform/förening kan bli den nod och tyngdpunkt som kan driva stadsodlingsfrågan offensivt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.