Nya interventioner för att förbättra kvalitén av nybildat ben under frakturläkning

Diarienummer 2011-01188
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för byggvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Trots sofistikerade behandlingar så läker inte 10 % av alla benfrakturer i tid. Målet med projektet är att utveckla och analysera nya behandlingsalternativ för benfrakturer genom att addera kombinationer av benaktiva läkemedel i olika djurmodeller för bennybildning. Dessutom används nya synkrotron baserade mättekniker för att utvärdera kvalitén, e.g. relationen mellan sammansättning, struktur och funktion, i det nybildade benet. Tillsammans hjälper det till att bestämma behandlingarna framtida potential.

Resultat och förväntade effekter

Benfrakturer hos råtta som behandlats med en kombination av ben-aktiva proteiner och bisfosfonater leder till mera och starkare bennybildning jämfört med om dessa läkemedel inte använts. Samma resultat återkommer om läkemedlen används ensamt, i kombination med autograft eller allograft. Dessutom verkar effekten vara likvärdig i normal och benskört ben. Detta kan hjälpa i framtida behandling av svårläkta frakturer. Diffraktions- (SAXS) och spektroskopi (FTIR) mätningar av mineral strukturen och sammansättningen ger viktig information om benkvalitén i det nybildade benet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförs i samarbete mellan grupper inom Lunds Universitet och östra Finlands universitet i Kuopio. Förutom det vetenskapliga samarbetet så har även mobilitet av projektledaren, doktorander från båda miljöer, post-docs, samt nya gemensamma projekt och ansökningar etablerats. Projektledaren har under perioden byggt upp en forskargrupp i Lund, genomgått karriärsträning, utvecklat nya grundutbildningskurser, och slutligen fått ett lektorat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.