Nulägesanalys av förutsättningarna för LPD i den svenska kontexten

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet ´Förenklad LPD´ har varit att stärka utvecklingen av produktframtagningsprocessen hos Svenska företag. Detta har utförts genom att identifiera hur LPD kan omsättas utifrån den Svenska kontexten. En nyckel i denna kontext är utgångspunkten för det unika företagets utvecklingsbehov och inte implementering av LPD som helhetskoncept. Ytterligare har gapet mellan teori och praktik analyserats vilket pekar på behovet av att förstå sin egna produktutvecklingsprocess för att identifiera sitt nuläge och vilka nyckelmekanismer som behöver förbättras.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har genererat en fördjupande kartläggning och analys av state-of-the-art utifrån studiens syfte med fokus på att bidra till djupare förståelse för hur beteendet i produktframtagningssystemet genereras. Här befinner sig studien i områdena hållbar produktframtagning och innovativa produktutvecklingsmetoder genom att en bit längre identifiera och visualisera viktiga systembeteenden såsom behov av tidig identifiering av kunskapsbrist och tydligare struktur för ökat utrymme för innovation, summerat i en karta över ´PU-processens dynamik´ i bilagan.

Upplägg och genomförande

Studien har varit av mindre storlek vilket präglat frambearbetningen av resultateten. Litteraturstudie har syftat dels till fördjupad studie men också till indata för intervjuunderlag. Mer tid hade gett mer utrymme till att ytterligare formaliserat hur en metodik för förbättring av företags PU-process skulle kunna se ut, samt en djupare analys av intervjuresultaten med tydlig koppling mot en sådan metodik. Ursprungliga tanken med workshop byttes ut mot företagsspecifik genomgång av resultat där det ansågs att en bättre interaktion kring intervjuresultaten kunde uppnås.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.