NTM - New Transport Measures

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett starkare varumärke - Enligt plan Marknadsföra NTM - Enligt plan Ett Nordiskt NTM - Något långsammare än plan Samverkan med Closer - Något långsammare än plan, men aktiviteter är planerade för november Utveckla NTMs erbjudande - Fortlöper mycket väl Utveckla NTMCalc - Arbetet fortlöper ej enligt plan då underleverantör valt att lämna projektet. Färdigställa PCR och EPD - Arbetet fortlöper enligt plan, speciellt som projektet inkluderat medverkan i den kommande Europeiska standarden . Tester av EPD - Fortlöper enligt plan

Resultat och förväntade effekter

Att utveckla och förvalta en plattform för utvärdering av transporters miljöprestanda samt stimulera nya transportlösningar. De övergripande målen är att vara en drivkraft för att utveckla mer miljö- och klimatanpassade transporter. Genom att utveckla en förbättringsprocess baserad på Demming-cirkeln ges NTMs verksamhet ett starkare sammanhang. Denna process inkluderar: 1. Fastställa prestanda med stöd av NTMCalc 2. Värdera och prioritera vad som bör förbättras med stöd av NTMEcap 3. Genomför relevanta förbättrande åtgärder

Upplägg och genomförande

NTM har varit verksamma i snart 19 år. Vinnovas insats stärker NTM: s långsiktiga utveckling. Under de närmaste åren kommer det att fordras fortsatt stora arbetsinsatser för att NTM ska nå långsiktig internationell framgång. Etetablering av ett ledande kompetenscentra kommer att fordra starkt fokus. En utmaning är att blanda ideella insatser med professionella insatser. Vidare är det viktigt att verksamheten inkluderar samtliga trafikslag samt även köpare av transporter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.