Nordic countries´ role in the value creation of global firms

Diarienummer 2017-05396
Koordinator Danmarks Statistik
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram ett förbättrat och mer fullständigt statistiskt underlag för att värdera nordiska länders (DK, FI, NO och SE) roll i globala värdekedjor med särskilt fokus på aktiviteter i globala företagsgrupper verksamma i dessa länder.

Förväntade effekter och resultat

Nya kombinationer av registerdata som finns vid de nordiska statistikbyråerna. Uppbyggnad av en databas på företagsnivå i respektive land för perioden 2008-2016 bestående av harmoniserade variabler sådana som 1)Företagskarakteristika (ägarskap, sektor, storlek) 2)Ekonomiska variabler (omsättning, förädlingsvärde, sysselsättning) 3)Export av varor och tjänster fördelade på breda produktkategorier 4)FoU-utgifter 5)Information om de anställda (ålder, kön, yrke, nivå och bred inriktning på utbildning).

Planerat upplägg och genomförande

Registerdata som finns vid de nordiska statistikbyråerna kommer att kombineras på nya sätt. Data kommer att analyseras på både företagsgruppers och enskilda företags nivå. Projektet kommer att bygga upp en databas på företagsnivå i respektive land för perioden 2008-2016 bestående av harmoniserade relevanta variabler. Statistikunderlaget för analyser kommer att tas fram med utnyttjande av standardiserad SAS-kodning för att säkerställa jämförbarhet mellan länderna. Projektet kommer att adressera ett antal olika forskningsfrågor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.