Nollvision och ökad produktivitet vid vägarbeten

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 3 628 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2011-01813sv.pdf (pdf, 534 kB)

Syfte och mål

Inom projektet har olika typer av olycksdata undersökts vilket har visat att den vanligaste allvarliga typen av olycka är oskyddade vägarbetare till fots som blir påkörda av maskiner eller vägfordon. Det behövs därför system som kan förhindra att detta sker. Inom projektet undersöktes hur sådana funktioner kan utformas och funktioner för varning och automatisk inbromsning vid risk för kollision har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har samarbete med framförallt FFI projektet SARPA (Safe And Robust Platform for Automated Vehicles) växt fram. SARPA har som mål att, bland annat, utveckla en autonom dumper. Denna dumper har utrustats med den GPS positionering med kommunikation som utvecklats inom detta projekt. På maskinen har även algoritmer för automatbromsning vid risk för kollision från detta projekt implementerats. Gemensamma resultat visades upp på FFI Programkonferens i Göteborg, november 2014.

Upplägg och genomförande

Projketet har haft ett tätt samarbete mellan akademi och industri vilket lätt till väldfefinierade industrirelevanta problemställningar. En inledande stiudie av de faktiska olyksfallen låg till grån för den fortsatta planeringen av projektets exakta innehåll. Projektgenomförandet kan delas in i tre faser; Fas 1: Explorativt arbete med att skapa en relevant problemställning och definiera forskkningsfrågor. Fas 2: Analysera möjliga lösningsförslag. Fas 3: Implementera och verifiera lösningsförslagen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2011-01813

Statistik för sidan