ND plattform för internationell trafiksäkerhetsforskning

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 1 670 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att underlätta för svenskt deltagande i internationella analysprojekt på naturalistiska trafiksäkerhetsdata och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft. Målen var att tillgängliggöra insamlad data, vidareutveckla SAFERs egen plattform för naturalistisk data samt underlätta för projekt baserat på internationella dataset. Sänkning av kostnaderna för lagring av data har ökat tillgängligheten på kort och medellång sikt. SAFERs plattform har utvecklats för att möta framtida krav och utgör basen för en internationell plattform för återanvändning av data.

Resultat och förväntade effekter

SAFER har idag en plattform för naturalistiska data med en betydligt sänkt kostnadsbas, vilket underlättar framtida finansiering. Analysverktygen har anpassats för framtida behov. SAFER har tillgång till ett flertal intressanta dataset. SAFER har idag också utifrån sin kompetens på området ledande positioner i flera viktiga internationella projekt. Plattformen tillsammans med SAFERS framskjutna position ökar synligheten av SAFERs kompetens och resurser på området och förväntas utöka kontaktnätet och antalet analysprojekt i framtiden.

Upplägg och genomförande

ND plattform har dels utvecklat nödvändiga förbättringar för att möta framtiden och tillgängliggjort data, dels deltagit i projektansökningar för att utöka möjligheterna att vidareutveckla och testa de koncept som projektet har definierat. Denna utveckling har sedan återkopplats in i SAFERs plattform. Ansökan om driftsbidrag hos VR resulterade i ett planeringsbidrag med fokus på öppen data. I samarbete med Swedstore har nya metoder för lagring av naturalistiska data tagits fram, för att samtidigt med lagringen tillgodose analysens krav på snabb dataaccess.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04189

Statistik för sidan