Nationell metrologi samt deltagande i EMRP 2012

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 24 637 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att ha nära och säker tillgång till korrekta mätningar som kan spåras till det internationella måttenhetssystemet SI är en förutsättning för ett modernt industrisamhälle och övergripande stöds detta genom Sveriges medlemskap i Meterkonventionen. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut svarar för den fysikaliska metrologin (utom för storheter inom joniserande strålning) i enlighet med en särskild förordning om riksmätplatser. SP är signatär för ett MRA inom internationell metrologi och SP är också signatär för det svenska medlemskapet i samverkansorganisationen EURAMET.

Resultat och förväntade effekter

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har under 2012 fullgjort rollen som Nationellt Metrolgiinstitut enligt de planer som diskuterats med VINNOVAs programråd för Metrologi och som beslutats av VINNOVA. Arbetet har bedrivits inom de områden som beskrivs i Upplägg och genomförande nedan

Upplägg och genomförande

Verksamheten som Nationellt Metrologiinstitut har under 2012 bedrivits inom fem delområden, Normaliehållning med deltagande i internationella jämförelsemätningar, Metrologisk FoI, Investeringar i referensutrustningar, Tid och frekvensverksamhet kopplad till den svenska delen av Internet samt Metrologi inom kemi. Inom Metrologisk FoI har insatserna koncentrerats till fem områden: 1) Generisk metrologi/mätteknik, 2) Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, 3) Process och Produktion, 4) Energi och Miljö samt 5) Hälsa och nanoteknik

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.