När, för vem och hur är innovation öppen? Ett forskningsprojekt i samverkan med svensk industri

Diarienummer 2014-00910
Koordinator Lunds universitet - Institutet för ekonomisk forskning
Bidrag från Vinnova 2 097 190 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stötta deltagande bolag i arbetet med öppen innovation och att med bakgrund i detta bedriva vetenskaplig forskning inom området. Modeller och verktyg för att bedriva djupa, öppna innovationssamarbeten har utarbetats. Resultatet är presenterat på ledande vetenskapliga konferenser och publiceringsprocessen har inletts för fem vetenskapliga artiklar.

Resultat och förväntade effekter

För deltagande bolag har vi fungerat som stöd och bollplank. Vetenskapligt har studien resulterat i fem färdigställda artiklar och ett undervisningscase. Dessa bidrar teoretiskt och empiriskt till förståelsen för öppen innovation i en industrikontext. För att öka spridningen av studien har resultaten regelbundet kommunicerats genom öppna föreläsningar och workshops med externa aktörer.

Upplägg och genomförande

Vår huvudsakliga metod har varit djupa fallstudier av enskilda projekt inom våra värdorganisationer. Vi har sammanlagt gjort över 70 intervjuer och djupstuderat en stor mängd internt material. Konkreta frågeställningar har varit: under vilka förutsättningar bör företag vara öppna med innovation? Hur balanseras förtroende med kontroll i inter-organisatoriska relationer? Hur kan förtroende mellan organisationer repareras när det brutits? Hur påverkar öppen innovation maktbalansen internt i ett bolag?

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.