Multifaceted B cell Activation by Retroviruses

Diarienummer 2015-01526
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 2 141 100 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka den cellulära processen: B-cell-aktivering, plasmacell differentiering och antikroppsvar, som följer då B celler exponeras för T-oberoende antigen. Därför ges möjlighet till insikter i B-cellbiologi som kan användas till att utveckla nya vaccinstrategier. Projektet har använt sig av unika musmodeller som bär på slumpmässiga genetiska mutationer och uppvisar defekt svar på T-oberoende immunisering. Mutationer i två helt orelaterade gener visade sig vara viktiga för denna process; Nfkbid och Flcn, som kodar för IkBNS respektive Follikulin.

Resultat och förväntade effekter

Att tilldelas VINNMER-Marie Curie fellowship gav mig möjlighet att fortsätta min vetenskapliga karriär i internationell miljö och har lett till att jag utvecklat min självständighet som forskare. Detta har skett genom det vetenskapliga arbetet med vistelser i samarbetslaboratoriet i Dallas och genom undervisning av studenter, samt i möten med mina mentorer. Vad gäller data som genererats har två proteiner viktiga för differentiering av plasmaceller identifierats och utfallet kan leda till kunskap som kan användas till utveckling av nya vaccinstrategier.

Upplägg och genomförande

Projektet har använt in vitro- och in vivo-metoder, och både molekylärbiologiska så väl som immunologiska tekniker har tillämpats. Baserat på screeningen av möss som undergått ENU-mutagenes och som uppvisar defekt antikroppsvar efter immunisering, har unika musmodeller identifierats av Gunilla Karlsson Hedestams och Bruce Beutlers laboratorium vid Karolinska Institutet och University of Texas, Southwestern. De identifierade musmodellerna har använts i projektet för att undersöka implikationerna som dessa punktmutationer har för B-cellfunktion och humorala immunsvar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.