Multifaceted B cell Activation by Retroviruses

Diarienummer 2015-01526
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 2 141 100 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juli 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Detta samarbetesprojekt mellan Karolinska Institutet och University of Texas, Southwestern Medical Center, syftar till att karaktärisera en nyligen beskriven cellulär process som inträffar när B celler får aktiveringssignaler via sina B-cell receptorer; nämligen uppreglering av endogena retrovirustranskript. Dessa transkript aktiverar en rad processer hos B cellen, vilket verkar vara nödvändigt för att generera ett effektivt antikroppsvar mot T cell-oberoende antigen. Detta tyder på att endogena retrovirus är till nytta i kroppens immunförsvar.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att leda till ny kunskap inom B-cellbiologi som kan tillämpas både inom vaccinforskning och i utvecklingen av nya behandlingsstrategier för B-cellsmedierade sjukdomar. Resultaten förväntas vara av brett biomedicinskt intresse och projektet att utgöra en utmärkt möjlighet till kompetensutveckling för Elina Eriksson. Vidare kommer projektet att leda till överföring av kunskap och expertis mellan de två samarbetsparterna, och därigenom ytterligare stärka samarbetet mellan de två forskningsinstituten.

Planerat upplägg och genomförande

För att undersöka den ovan beskrivna cellulära processen kommer projektet att använda ett urval immunologiska och molekylärbiologiska metoder samt en panel mus-stammar som uppvisar förändringar i immuncellfunktion. Förändringarna identifierades genom ett redan etablerat samarbete mellan de två deltagande laboratorierna. Elina Eriksson kommer att spendera huvudparten av projekttiden på Karolinska Institutet, men också tillbringa perioder vid Southwestern Medical Center för att bedriva forskning och därmed fungera som en viktig länk mellan de två laboratorierna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.