Modell för uppföljning och utveckling av samverkan vid Chalmers

Diarienummer 2014-05623
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers Innovationskontor väst
Bidrag från Vinnova 15 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Stödja nyttiggörande av forskning från lärosätena, genom att validera idéer med potential att generera varor/tjänster som bidrar till hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Resultat och förväntade effekter

Chalmers innovationskontor är ansvarig för ”Validering för Tillämpning” (VFT) på Chalmers Tekniska Högskola. Genom avtal, ingår också stöd till 5 partnerlärosäten. Under perioden 2012-2017 har över 100 projekt, av de drygt 200 avslutade projekten, gått vidare i innovationssystemet (till inkubatorer, fått säkrad innovationsfinansiering, skapat kommersiell verksamhet, skapat samverkan med företag eller kommersialiserats på annan väg). Flertalet pågående projekt visar stor potential.

Upplägg och genomförande

För att ytterligare öka antalet attraktiva case till avnämare, så ska vi fokusera på att skapa ett tydligare samlat värdeerbjudande från det lärosätesnära innovationsstödet på Chalmers, bredda vårt inflöde av idéer, förtydliga vår paketering och överlämning, och främja en lärande organisation. Dessa steg har identifierats genom kundnöjdhetsenkät, dialog med idébärare/avnämare, Institutioner och Chalmers ledning. Vi har aktivt strävat efter att tidigt kunna identifiera och avsluta projekt med liten potential.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.