Mobilt optisk fjärranalys-system för industriell VOC-emissionsövervakning

Diarienummer 2017-04370
Koordinator FluxSense AB
Bidrag från Vinnova 922 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Detta projekt fokuserar på utsläppsövervakning av diffusa kolväteläckage från exempelvis raffinaderier och och petrokemisk industri. Sådana utsläpp är svåra att mäta och har negativa konsekvenser på hälsa och miljö. Ett litet lätthanterligt ”state of the art” instrument kommer att utvecklas som skall kunna användas av slutkundernas för mätning av gasläckage. I projektet kommer en laboratorieprototyp att utvecklas för att testa olika mätkoncept. Efter lyckat projekt kommer en produkt att tas fram som kommer att säljas direkt till slutkunder eller industrikonsulter.

Förväntade effekter och resultat

Utifrån projektets resultat kommer det att vara möjligt att utveckla en världsunik produkt för mätningar av diffusa kolväteutsläpp. Instrumentet ska ha liknande känslighet som ett större optiskt system som används av FluxSense och med vilket en mättjänst redan tillhandahålls. Den utvecklade produkten skall användas av industrin och deras mätkonsulter och instrumentet kommer att säljas på en global marknad. Projektet kommer att öka FluxSense tillväxt och skapa totalt 15 nya jobb i Sverige och ytterligare 15 utomlands på 5 år.

Planerat upplägg och genomförande

Ett instrument kommer att utvecklas från designstadiet till en helt fungerande prototyp. Med detta kommer en omfattande experimentell studie att genomföras i laboratoriet och i fältmätningar. I kombination med teknisk utveckling kommer olika komponenter att testas som byggstenar i instrumentet map känslighet, tillförlitlighet och robusthet. Detta inkluderar testning av olika detektorer, optisk design och förbättring av en solföljare. I fälttesterna kommer jämförelse mot andra instrument att göras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.