Mobil, öppen data - nätverksbaserad kostnads- och nyttoanalys

Diarienummer 2015-02482
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för Data och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

För att identifiera nyttor med öppen data i de identifierade informationsutbytena har ett ramverk för nyttoanalys designats i projektet. Ramverket erbjuder dels en kategorisering av de funktioner som en mobil e-tjänst baserad på öppen data skulle kunna använda sig av, dels en kategorisering av de nyttor som skulle kunna uppstå när dessa funktioner används.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är ett antal informationsutbyten där en kommun interagerar med nyanlända och där nyttor för olika aktörer identifieras när en mobil öppen data används i informationsutbytena. Projektets resultat kan användas för att förbättra användning av öppen data i kommunen. Andra aktörer, till exempel andra kommuner och systemleverantörer, kan använda ramverket i form av funktioner och värden för att analysera hur öppen data kan användas och ge nytta.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft ett starkt designfokus och angreppsättet explorativt. Ett antal informationsutbyten i kommunal verksamhet har designats där öppen data skulle kunna användas. Dessa informationsutbyten har sedan analyserats för att identifiera nyttor för olika aktörer inblandade i informationsutbytena. För att kunna identifiera nyttor for olika aktörer har ett ramverk för nyttoanalys designats och använts. Som grund för att identifiera informationsutbytena har en fallstudie genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.