MISTEL Mötesplats för Innovation i Samverkan TEstbädd för Livskvalitet

Diarienummer 2012-02069
Koordinator Västerås kommun
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att skaffa kunskap, utveckla och etablera kontakter och samarbeten, planera strukturer och processer samt forma en organisation som möjliggör arbetet i ett testbäddsprojekt och i en etablerad testbädd. Arbetet har skapat stort engagemang hos inblandade aktörer. Ytterligare två samarbetspartners har knutits till projektet. Förstudien har lagt en god grund för det fortsatta arbetet med att bygga en unik testbädd till gagn för innovationsföretag, vård och omsorg, akademin, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien är en genomarbetad fullständig ansökan om att få etablera en testbäddsverksamhet för äldreomsorgen i Västerås Stads regi i samverkan med näringslivet och våra samarbetspartners. Våra förväntade effekter är att få ansökan beviljad av VINNOVA så projektet kan fortlöpa med målet att utveckla och etablera en varaktig testbädd. Arbetet med den fullständiga ansökan har gett oss goda förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

Arbetet har koncentrerats till dialogmöten, workshops med MISTELs tänkta aktörer och deltagande på seminarier för att få kunskap om behov och intresse för en testbäddsverksamhet. Upplägget har fungerat mycket bra. Många aktörer har fått möjlighet att framföra sina synpunkter och önskemål. En mindre arbetsgrupp har tillsatts för en tajtare dialog med representanter från våra samarbetspartners. Löpande avstämnings- och beslutsmöten med styrelsen har fört projektet framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.