MIO - Mer innovation i offentlig sektor

Diarienummer 2014-00908
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

MIO-projektet fokuserade organisatoriska förutsättningar för kommuners innovationsarbete och hur detta kan stödjas och utvecklas. Målet var förbättrad innovations- och prestationsförmåga genom att ny kunskap, metod och modell för innovationsarbete utvecklas, sprids och används. Projektet har haft direkt relevans och nytta genom att kommunernas förändrings- och utvecklingsarbete stärkts och utvecklats tillsammans med forskarna genom en interaktiv forskningsansats. Projektet har kunnat bidra med ökad kunskap om villkoren för innovationer inom den offentliga sektorn.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att systematisera och öka kunskapen om organisatoriska förutsättningar för kommunal innovationsförmåga, både i praktiksystemet och i forskningssystemet. Återföring av resultat från forskarna har skett direkt i samtal, via workshops, seminarier, föreläsningar och via publikationer. Bland annat har modell för utformande av innovationsstöd tagits fram. Effekter som kunnat iakttas är att projektets kommundeltagare understryker vikten av att få stöd i utvecklingsprocessen mot ökad innovationsförmåga i kommuner, eftersom det saknas förebilder.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs i interaktiv samverkan mellan två kommuner samt forskare. Under projekttiden har de deltagande kommunerna arbetat på olika sätt för att skapa organisatoriska förutsättningar för innovation, och detta arbete har följts av forskarna. Kommunrepresentanterna har ansvarat för utvecklingsarbetet i sina respektive organisationer. Forskarna har följt utvecklingsarbetet genom intervjuer, deltagande observationer, samtal och diskussioner med ansvariga för innovationsarbetet i respektive kommun.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.