MinBaS Innovation - Ledning och koordinering

Diarienummer 2013-05273
Koordinator MINBAS AB
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet "Ledning och koordinering" omfattar planering, ledning, informationspridning och uppföljning av projekt inom MinBaS Innovationsprogrammet baserat på den strategiska agendan samt i samverkan med Vinnova - genomförande av utlysningar inom programmet. Programmets totala omfattning var drygt 50 MSEK (Vinnova + Industrin) åren 2013-2017. Programledningen har definierat insatsområden (1-4) och i samverkan med Vinnovas handläggare utarbetat utlysningar. Sammanlagt har 14 projekt genomförts inom programmet varav 2 strategiska projekt och 2 förstudier.

Resultat och förväntade effekter

Av dessa projekt har 11 st. fokuserats på utveckling av produktion-, process- och miljöteknik samt förbättrad arbetsmiljö. De flesta projekt har genomförts i nära samarbete med akademi och bidragit till förbättrad kompetensförsörjning och investeringar i FoU och innovationer, t.ex: - Realtidsoptimering av krossanläggningar inom bergmaterial- och gruvindustrin. - Utveckling av produktionsteknik och arbetsmiljö inom naturstensindustrin. - Utveckling av processteknik inom cement och kalkindustrin. - Utveckling av betongproportioneringsprogram för krossballast.

Upplägg och genomförande

Programledningen har arbetat med uppföljning av samtliga projekt genom deltagande i projektstyrelsemöten (3-4 möten/projekt & år). Uppföljning av projektresultat och informationsspridning om programmet har utförts genom årliga MinBaS - dagar, sammanlagt 4 tillfällen (senast 2017-12-14) med 40-50 deltagare och ett 15-tal presentationer varje gång. MinBaS Innovation har även presenterats internationellt vid bl.a NORDMIN - konferens i Norge 2014 samt nationellt vid SBMIs och StenForsk branschdagar, SGU Bergmaterialrådet m.fl. MinBaS-presentationerna finns på hemsidan.

Externa länkar

http://www.minfo.se/?page_id=1230

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.