Miljöväder - Information om luftföroreningar i ditt närområde

Diarienummer 2015-02505
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 3 425 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Internet of Things (IoT) ska tillämpas för att mäta, samla in, analysera och presentera miljöinformation. Med IoT vill vi skapa information om luftföroreningar i användarnas närområde, ett miljöväder. Miljöväder ska genom nya IoT-produkter och tjänster kunna användas av olika kundsegment såsom privatpersoner, företag, städer och forskare. Projektet ska installera 50 sensorer som var och en mäter kvävedioxid, partiklar och buller, vilka är bra indikatorer för luftföroreningar i en stad. Sensorerna ska täcka ett område kring Korsvägen och Gårda i Göteborg.

Förväntade effekter och resultat

Miljövädret ger möjligheter för en stad att följa upp vidtagna, och skapa nya, åtgärder för att nå sina miljömål, något som är väldigt viktigt bl.a. för Göteborgs Stad. Skolor kommer att använda miljöväder för att testa åtgärder för att minska luftföroreningar kring skolan. Med hjälp av sensorerna ska användarna se vilka halter av luftföroreningar de utsätts för och kunna göra aktiva val för sin hälsa, till exempel planera om sina resvägar. Användarna kan vara allt från privatpersoner, skolor och företag till myndigheter och forskare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att använda Vinnters och ThingWorx´ hårdvara och mjukvara för IoT samt utnyttja de få befintliga miljöövervakningsstationer inom Göteborg Stad och Urbanmätnätet för att ta fram ett fungerande miljöväder. Data från miljöövervakningsstationerna kommer att användas för att validera och förbättra sensorsvaren från de sensorer som installeras inom projektet. De applikationer som utvecklas kommer att använda befintliga gränssnitt för snabb marknadsintroduktion, tex hälsoappen i Apple:s iOS.