Metodstudie för utvärdering av räckviddsoro

Diarienummer 2012-02403
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Idag finns inga metoder eller gemensamma tillvägagångssätt för att utvärdera räckviddsoro. Projektet har därför tagit fram en metod för att påvisa ett informationssystem´s påverkan på räckviddsoro. Projektet har utformat ett antal rekommendationer, baserat på empiriska studier, samt utformat underlag som kan användas som stöd för att utvärdera räckviddsoro.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat aspekter att beakta vid utvärdering av räckviddsoro som kan användas för att fånga fenomenet. Analysen av de olika tillvägagångssätten att utvärdera räckviddsoro har visat på metodologiska implikationer och behovet av en gemensam terminologi. Resultatet av projektet har lett till ett antal metodiska rekommendationer som skall övervägas när ett system eller en design utvärderas utifrån räckviddsoro med avseende på: - Planering - Genomförande - Analys

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre steg, först analyserades olika vägar att undersöka räckviddsoro. Efter det utvärderades de olika metoderna, genom att jämföra likheter och olikheter. Detta genomfördes under två workshops med projektpartnerna. Sista steget var att ta fram förslag på hur räckviddsoro kan studeras, förslagen är baserade på empiriska och teoretiska studier och inkluderade ett seminarie med deltagare från industrin. Slutseminariet hade till syfte att säkerställa kvalité och industriell relevans i arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.