Metoder för mätning av produktivitetsutveckling och programeffekter

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var ´vidareutveckling av metoder för mätning av produktivitetsutveckling och för att studera Bygginnovationenprogrammets effekter på produktiviteten på kort och lång sikt genom oberoende följeforskning´. Under följeforskningsprojektets gång har den ursprungliga inriktningen på produktivitetsfrågor förskjutits mot frågor om mekanismer för samverkan mellan företag och högskolor, där samhällsbyggnadssektorn har speciella förutsättningar.

Resultat och förväntade effekter

Allmänna slutsatser: + Produktivitetsutvecklingen är svårmätt p g a kvalitetsförändringar hos output och input + Rådgivning (affärsrådet) är väsentligt + Småföretag i tillverkningsindustrin är viktiga för bygginnovationer + Produktivitetshöjningarna ses ofta hos byggföretagens kunder + Inget gap mellan företagens och högskolornas syn på olika samverkansformer + Idéer uppstår normalt i företagen + Laboratorier får företag att samverka med högskolor + Ingen personalrörlighet företag/högskola under projekten + Ofta viktigt med deltidstjänster högskola/företag.

Upplägg och genomförande

En forskarantologi om bygginnovationers förutsättningar och effekter (VR 2012:09) togs fram. Enkäter gjordes rörande åsikter om samverkan mellan branschföretag och högskolorna. Förväntade produktivitetseffekter av samtliga ansökningar analyserades som underlag för programstyrelsens beslut. Programmets 16 utvecklingsprojekt har analyserats baserat på ansökningar, utlåtanden från affärsrådet och uppgifter från projektledarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.