Metodanvändning i produktframtagning: möjligheter, utmaningar och förutsättningar i svensk industri

Diarienummer 2012-03829
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 518 078 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka möjligheter, utmaningar och förutsättningar för metodanvändning i företag med produktutvecklingsverksamhet i Sverige. I projektet genomfördes en explorativ kartläggning göras av hur metoder (t ex verktyg, processer eller arbetssätt, alltså olika sätt att arbeta och tänka för vissa syften) sprids, implementeras och nyttiggörs. I projektet genomfördes ett 40-tal intervjuer, var och en på ca 1 timma, med olika organisationer såsom industriföretag, konsultföretag samt innovationsaktörer.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att samtliga organisationer i studien använder sig av metoder för att stödja sina aktiviteter. Karaktären på dessa metoder varierar stort, från specifika konkreta eller mentala verktyg (såsom CAD, DFA, DFM, TRIZ, FMEA, QFD) till generella produktutvecklingsprocesser (såsom Global Development Process Model) och ramverk för att nå vissa mål (såsom Lean Production, Lean Startup, Business Model Canvas). Mycket pekar på att företag söker stöd för att genomföra förändringar av typen ´wicked problems´, snarare än isolerade problemlösningsprocedurer.

Upplägg och genomförande

Analysarbetet gjordes i ett antal steg. I en inledande fas gjordes en bred genomgång av samtliga intervjutranskriptioner för att lyfta fram aspekter som framstod som särskilt viktiga och intressanta. Dessa aspekter samlades i ett separat dokument och kategoriserades, initialt med avseende på teman som identifierades i varje intervju. Efter detta gjordes en metaanalys av samtliga intervjuteman med syfte att identifiera övergripande kategorier. Denna bottom-up-process följdes av en top-down-analys med syfte att verifiera kategorier och konsolidera och jämföra resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.