Metod och erfarenhet av publicering och konsumtion av Länkade Öppna Mätdata

Diarienummer 2014-04226
Koordinator Umeå kommun - IT TELEFONI
Bidrag från Vinnova 291 095 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet har i formell mening uppnåtts men ambitionerna var att gå ännu längre och även skapa vokabulärer och en mer fullödig metoddel. Sett till vår förförståelse och det glapp som finns mellan översiktliga akademiska uppsatser kring semantisk taggning och okommenterade RDF/XML-filer samt detaljerade W3C-specifikationer hade vi lite för stora ambitioner. Vi är dock nöjda med att ha kunnat leverera konkreta resultat och samtidigt fått mer kompetens och erfarenhet kring LöD.

Resultat och förväntade effekter

Dataset har beskrivits enligt DCAT AP-specifikationen och vi har beskrivit luftkvalitetsdatat som Länkade öppna Data i RDF/XML-format. Vi kommer fortsättningsvis att sträva efter att alltid skapa beskrivningar enligt DCAT AP för tillkommande dataset. Vi deltar gärna i arbete kring vokabulärer centrala för offentlig verksamhet men detta arbete bör nog ledas av staten, t ex av SCB.

Upplägg och genomförande

Vi har gjort värdefulla erfarenheter kring hur man man skapar Länkade öppna Data och hur man praktiskt kan arbeta med detta. Vi har också fått insikt i den komplexitet som finns kring val av vokabulärer och skapande av egna vokabulärer. Bristen på metodstöd och best practices som ligger på rätt konkretiseringsnivå har varit påtaglig. Ett framtagande av ett ordentligt metodstöd är betydligt svårare än vi trodde och kräver ett projekt med betydligt större resurser än vi hade. En rekommendation kring vilka vokabulärer offentliga aktörer ska använda i första hand hade varit till stor hjälp

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.