Metis - en plattform och testbädd för pre-hospital eHälsa

Diarienummer 2011-02577
Koordinator Västra Götalandsregionen - Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Bidrag från Vinnova 734 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

METIS har uppfyllt sitt syfte och sina huvudmål; skapat underlag för en B-ansökan samt formerat ett konsortium. Konceptet har utvecklats och beskrivs nu som en modell för innovation och utveckling av processtödjande IKT-lösningar för hälso- och sjukvård i samverkan mellan industri, vårdgivare och akademi. Byggblocken ´plattform´ och ´testbädd´ och dess samverkan har utvecklats. Likaså har innovationsmiljön lyfts fram och förväntas i en realisering vara influerad av ´Open Innovation´ begreppet.

Resultat och förväntade effekter

METIS har skapat underlag för en B-ansökan samt startat en dialog mellan viktiga aktörer för vårdens och det innovativa samhällets fortsatta utveckling. Denna fortsätter även efter projektets avslutande. Nyckelfrågor har lyfts upp i ljuset. Exempel är samverkansformer, vårdgivaren som proaktiv aktör och kravställare, regelverk, lagstiftning samt andra icke tekniska ´hinder´, IT-standardisering, samt att processtödjande IKT- lösningar ställer specifika krav på innovations- och utvecklingsmiljön.

Upplägg och genomförande

METIS har drivits av en mindre projektgrupp som i dialog med potentiella intressenter, ett 35-tal, utvecklat det koncept som nu skall ligga till grund för en B-ansökan. Utöver dialog har workshops dit alla intressenter varit inbjudna varit en viktig del i arbetet. Tre workshops med mycket god medverkan har genomförts. Kunskap relevant för projektet har även inhämtats utanför intressent kretsen. Mot bakgrund av hur METIS utvecklats inför en B-ansökan får detta arbetssätt anses ha varit lyckosamt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.