Metis - en plattform och testbädd för pre-hospital eHälsa

Diarienummer 2011-02577
Koordinator Västra Götalandsregionen - Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Bidrag från Vinnova 734 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

METIS har uppfyllt sitt syfte och sina huvudmål; skapat underlag för en B-ansökan samt formerat ett konsortium. Konceptet har utvecklats och beskrivs nu som en modell för innovation och utveckling av processtödjande IKT-lösningar för hälso- och sjukvård i samverkan mellan industri, vårdgivare och akademi. Byggblocken ´plattform´ och ´testbädd´ och dess samverkan har utvecklats. Likaså har innovationsmiljön lyfts fram och förväntas i en realisering vara influerad av ´Open Innovation´ begreppet.

Resultat och förväntade effekter

METIS har skapat underlag för en B-ansökan samt startat en dialog mellan viktiga aktörer för vårdens och det innovativa samhällets fortsatta utveckling. Denna fortsätter även efter projektets avslutande. Nyckelfrågor har lyfts upp i ljuset. Exempel är samverkansformer, vårdgivaren som proaktiv aktör och kravställare, regelverk, lagstiftning samt andra icke tekniska ´hinder´, IT-standardisering, samt att processtödjande IKT- lösningar ställer specifika krav på innovations- och utvecklingsmiljön.

Upplägg och genomförande

METIS har drivits av en mindre projektgrupp som i dialog med potentiella intressenter, ett 35-tal, utvecklat det koncept som nu skall ligga till grund för en B-ansökan. Utöver dialog har workshops dit alla intressenter varit inbjudna varit en viktig del i arbetet. Tre workshops med mycket god medverkan har genomförts. Kunskap relevant för projektet har även inhämtats utanför intressent kretsen. Mot bakgrund av hur METIS utvecklats inför en B-ansökan får detta arbetssätt anses ha varit lyckosamt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.