Metagenomic Characterization of the Gut Microbiome in Functional Gastrointestinal Disorders

Diarienummer
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Mag- och tarmlaboratorium
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med denna studie var att (1) fastställa tarmbakteriers sammansättning hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS) och om (2) denna skiljer sig från friska individers tarmbakterier. Vi avsåg också att fastställa om tarmbakteriernas sammansättning kan kopplas till (3) immun aktivitet, (4) patofysiologi och (5) symptom hos patienter med IBS.

Resultat och förväntade effekter

Alla fem ovan angivna delmål i denna studie har uppnåtts, och presenterats i 5 publicerade artiklar, dessutom har ytterligare 5 manuskript submittats för publikation, i vetenskapliga tidskrifter där medförfattarna representerar minst två av projekt partners. Projektledaren har också publicerat 3 översiktsartiklar, där tarmbakteriers betydelse vid IBS presenteras. Den nya kunskapen om hur tarmens mikrobiota är kopplat till immun aktivitet, patofysiologi och symptom hos IBS patienter kan komma att förändra behandlingsstrategierna för denna patientgrupp.

Upplägg och genomförande

Avföringsprov samt biopsier från tarmslemhinnan från väl karakteriserade IBS patienter samt friska frivilliga analyserades med avseende på mikrobiota med hjälp av 454 pyrosequencing och metagenomic. Analyserna av data inkluderade machine based learning och multivariata analyser för att identifiera mikrobiota sammansättning samt dess koppling till särskilda kännetecken och attribut vid IBS.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.