Mätning av droppstorlek hos Skärsläckare

Diarienummer 2012-00499
Koordinator COLD CUT SYSTEMS SVENSKA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett syfte med projektet var att mäta droppstorlekar och hastigheter i en vattenspray som en skärsläckare genererar. Ett annat syfte var att göra jämförande tester mot andra förekommande system på marknaden. Härmed kan man på vetenskaplig grund konstatera att skärsläckarens vattendroppar är markant mindre jämfört med de jämförda systemen, medan vattendropparnas hastigheter från skärsläckarens vattenspay är avsevärt högre jämfört med de övriga systemen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att kyl- och släckförmåga beror på de uppmätta parametrarna.

Resultat och förväntade effekter

En mycket bra effekt av projektet är att man på vetenskaplig grund kan förklara skärsläckarens effektivitet avseende brandbekämpning. Resultat kommer även ligga till grund för fortsatt utveckling av metod och system samt spridning av kunskap kring brandsläckning med vattendimma. Dessa studier kommer att ge en bredare acceptans i både Sverige och internationellt för skärsläckarkonceptet, vilket borgar för företagets fortsatta expansion framgent.

Upplägg och genomförande

Efter ett antal inledande möten och två förstudier gjordes skarpa mätningar hos SP i Borås under en vecka. Under tre efterföljande veckor bearbetades och analyserades all mätadata och rapport skrevs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.