Människan i trafiksystemet, en verifieringssplattform

Diarienummer 2012-04256
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa en miljö för innovation och utveckling av säkerhet i vägfordon som blir en del av verktygskedjan för aktiv säkerhet; simulering på dator, körsimulator, provbana och verklig trafikmiljö. MITS är den mest realistiska möjligheten att undersöka hur väl fordon, förare och trafikmiljö kan samspela. Detta är viktigt för aktuella forskningsfrågor inom aktiv säkerhet. Tidigare forskning kring insamling av data ger inte de svar som forskningen eftersträvar. Utredningen föreslår grundutrustning och funktioner för framtida utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har tagit fram tekniska specifikationer samt budgetofferter. P.g.a. höga krav på noggrannhet och ny teknik föreslås ett metodutvecklingsprojekt som första steg i genomförandet. Naturlig operatör är AstaZero som på grund av liknande verksamhet får samordningsvinster. AstaZero bör m.h.a. utredningsmaterialet, egna resurser och beräknad efterfrågan ta fram en budget och söka finansiering.

Upplägg och genomförande

VCC har tillhandahållit projektledare. En bred projektgrupp skapades med en mängd intressenter från intresserade organisationer. Totalt hölls 16 projektmöten, där alla som var involverade kallades. Arbetet delades upp på olika kravgrupper som genomförde egna möten och workshops samt skrev rapporter som sedan klipptes ihop till den slutliga rapporten. Rapporteringen gjordes löpande till TSS. Tekniska experter hyrdes in för drivning, specifikationer och rapportskrivning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.