Målgruppsanpassad hälsokommunikation

Diarienummer 2015-05936
Koordinator FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
Bidrag från Vinnova 407 208 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Införande hösten 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet - att förmedla målgruppsanpassad information om vaccination - har uppnåtts då alternativa kommunikationsmetoder har implementerats bland somalisktalande i Rinkeby och Tensta. Aktiviteter har genomförts enligt plan och nya kontaktytor upparbetats. Plan för stödstruktur för fortsatt arbete med kunskapsspridarna och integrering av insatser i barnhälsovårdens ordinarie verksamhet är under framtagning. Datainsamling för utvärdering pågår och plan för övergripande utvärdering samt långsiktig uppföljning av MPR vaccinationstäckning har upprättats.

Resultat och förväntade effekter

Dialogseminarier till föräldrar respektive kompetensutveckling av BVC personal är genomförd enligt plan. Film på somaliska med föräldrar som positiva förebilder för vaccinering och annan visuell information finns på projektsida. Dessa används som undervisnings och informationsmaterial av kunskapsspridare och BVC personal. Flera kunskapsspridare har utbildats i vaccination- och kommunikationsfrågor och sprider muntligt kunskap om vaccinationer och barns hälsa i egna nätverk. Utvärdering av effekten av insatserna påbörjas under 2017 med sikte på långtidsuppföljning.

Upplägg och genomförande

Projektet avser att implementera och utvärdera innovativa kommunikationsmetoder för att möta föräldrars behov av och önskemål om alternativa kommunikationskanaler i vaccinationsfrågor samt behov av nya arbetssätt för att nå svårnådda grupper. Framgångsfaktorer för implementering är samverkan med lokalbefolkningen. Viktigt med långsiktigt förarbete för att skapa tillit och goda relationer med målgruppen. Även värdefullt att tidigt föra dialog kring förutsättningar för implementering och långsiktiga hållbara förändringar inklusive resurser och stödstrukturer.

Externa länkar

Projekt för kunskap om barns hälsa och vaccinationer erbjuder anpassad information till föräldrar i Rinkeby-Tensta

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.