MagBeW - Funktionaliserade magnetiska mikrosfärer för vattenrening

Diarienummer 2015-03603
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 4 578 549 kronor
Projektets löptid november 2015 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har utvecklat ett koncept för vattenrening med funktionaliserade magnetiska mikrosfärer som erbjuder selektivt avlägsnande av metalljoner för ett minskat utsläpp av föroreningar till miljön.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten bidrar till framsteg i en mer effektiv borttagning av föroreningar i process- och avloppsvatten vilket bidrar till förbättrad miljövård och att nå Sveriges miljömål ´en giftfri miljö och minskad klimatpåverkan´, samt stärker Sveriges ledande position inom ett område som är av global angelägenhet.

Upplägg och genomförande

Genom att föra samman branschöverskridande kompletterande expertis inom områdena magnetisk nano- och mikroteknik, ytkemi och vattenrening, har projektpartnera utvecklat och testat nya typer av funtionaliserade magnetiska mikrosfärer för selektivt avlägsnande av tungmetalljoner från vatten. Konceptet har demonstrerats och genomförts i labbskala.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.