Livsmiljö för hållbar stadsutveckling

Diarienummer 2014-03434
Koordinator SVERIGES ARKITEKTERS ARKITEKTSERVICE AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med agendan att mobilisera aktörer i tidiga skeden av samhällsbyggandet för en medfinansiering av innovation har till stor del nåtts genom att fokusera på de aktörer som redan är aktiva och engagerade i innovation. Projektgruppen bedömer att den aktivitet som redan förekommer på ca 20 mkr/år mycket väl kan ökas till en medfinansering på 70 mkr/år i form av egna innovationsprojekt med tanke på aktörernas omsättning och en tydlig trend de senaste åren bland konsultföretagen att öka sin omsättning inom FOI.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten av Agenda Livsmiljö är en utvecklad kompetens bland kommuner, byggherrar, arkitekter och andra aktörer som arbetar i tidiga skeden av samhällsbyggandet att leda och samordna integrerande processer som skapar långsiktiga samhällsvärden både för medborgarna, företagen och ekosystemet. Det handlar om att förena medborgarnas inflytande och experternas kunskaper med marknadens förutsättningar och politikens vilja och mål för hållbar livsmiljö och boende.

Upplägg och genomförande

Mängden aktörer som medverkat i arbetet har varit resurskrävande att hantera och den ursprungliga budgeten har överskridits. Men formen att bjuda in till öppna frukostträffar med information om agendan för alla intresserade och fördjupande rundabordssamtal för särskilt inbjudna har fungerat mycket bra. Att de ordnats i olika delar av landet har också bidragit till en större bredd i agendans perspektiv och stärkt den nationella relevansen. Det har också lett till mycket kunskap om vad som pågår i regionerna och blivit inledningen till samtal mellan aktörer i olika delar av landet.

Externa länkar

Agenda Livsmiljö - en nationell innovationsagenda för hållbara livsmiljöer och boende med människan i fokus.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.