Litteraturstudier för SIP Metalliska Material

Diarienummer 2014-05688
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material har ambitionen att förse aktörerna inom innovationsområdet med aktuell och relevant information om forskningsläget inom relevanta områden. Detta projekt syftade till att ta fram en litteraturstudie om hur synkrotronljus kan användas i forskning kring metalliska material. Målet är uppfyllt då studien är publicerad på och kan laddas ner från innovationsprogrammets webbplats.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna är att forskare inom metalliska material ska ha en aktuell bild av möjligheterna att utnyttja synkrotronljus och därmed kunna utnyttja detta redskap på ett bra sätt i de fall det kan ge värdefulla resultat och bidra till ökad förståelse.

Upplägg och genomförande

I och med iordningställandet av Max IV i Lund har det bildats en Max IV Laboratory Industrial Network Group, där bl.a. en metallforskare från Swerea KIMAB ingår. Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material fann det därför lämpligt att be denne forskare göra en sammanställning av forskningsläget inom området.

Externa länkar

http://www.metalliskamaterial.se/sv/fakta/infor-max-iv-synkrotronljus-och-metallforskning/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.