LEGION - Lean Agile Innovation: Industrialisering av Kunskapsarbete

Diarienummer 2013-02568
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att förbättra både innovation och effektivitet genom att stödja anpassningen av Lean och Agile i medverkande organisationer. Grunden till detta mål har lagts i steg 1 och en central implikation av detta arbete är insikten om att forskningen om Agile i förhållande till organisationen och individen måste gå längre än att begränsa sig till innovation och effektivitet. Detta då Agile verkar ha en central betydelse för lärprocesser, vilket påverkar en rad individuella faktorer inklusive motivation och arbetstillfredställelse.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syftar till att stödja deltagande organisationer med genomförande och anpassning av Agile och Lean för att underlätta både innovation och effektivitet. Förstudien är en god grund för detta organisatoriska förbättringsarbete. Kvantitativ forskning planeras nu för att kunna generalisera resultaten från förstudien. Nya lösningar kommer att utvecklats i steg 2, baserad på generell kunskap om effekterna av Agile. Ett bidrag som rönt uppskattning från en industripartner är också den vetenskapliga metoden för intervjuerna och analysen som används i förstudien.

Upplägg och genomförande

Upplägget inkluderade initialt fyra organisationer, av vilka det utkristalliserades två med möjlighet att kunna fortsätta till steg 2. Förstudien planerade initialt även för mer nätverkande mellan aktörerna samt extern än som faktiskt blev fallet. En orsak till detta var att förankringsprocesserna i organisationerna krävde mer tid än initial planering medgav. Koordineringsförlusterna för ett projekt med fyra organisationer visade sig också för stora för att kunna hanteras inom ramarna på den begränsade förstudietiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.