Lean Innovation - Värdehöjande Livsmedelsproduktion

Diarienummer 2012-03620
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för ekonomi och teknik
Bidrag från Vinnova 499 885 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har fokuserat på att möta de behov av ledarskap, organisation och innovativt nytänkande som finns inom primärproduktionens hela värdekedja från jord till slutkonsument. I projektets form A har idén utvecklats av aktörer från samtliga led i värdekedjan till att omfatta tre tematiska spår som svarar mot detta (i) analys av värdekedjans samtliga delar med identifiering av hinder och drivkrafter för innovation, (ii) identifiera/utveckla/testa innovationsverktyg samt (iii) identifiera inkubator samt bidra till utvecklandet av en arena för lantbrukssektorn.

Resultat och förväntade effekter

Projektets förväntade resultat efter realiserat projekt är att via konstellationsbyggandet skapa förutsättningar för att utveckla och förändra lantbruksföretag, vilket leder till nya arbetssätt och nya affärsmöjligheter. I projektets form A har idén utvecklats baserat på illustrationer av case med innovativa inslag. Genom konstellationsbyggande ser vi att det har utvecklats en grupp med både kompetens och förmåga att realisera idéerna i projektet. Vi ser att vi har lyckats utveckla idéer som både är hållbara ur ett praktiskt, samhälleligt och ett vetenskapligt perspektiv.

Upplägg och genomförande

I projektets form A har ingått deltagare från Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet Halland, SLU, Swerea samt Imallin AB. Inom ramen för projektet har kontakt tagits med Krinova och TransforMat i Kristianstad för att utveckla och inkorporera kompetens om arbetet med affärsutveckling och inkubatorverksamhet för lantbrukssektorn. Möten har genomförts med LRF och Stiftelsen Lantbruksforskning i Stockholm för att stämma av idéer i projektet. Kontakter har tagits med aktörer i värdekedjan. Genomförandet har kännetecknats av diskussioner kring idéer och analyser av case.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.