LCA modul till Simuleringsplattform

Diarienummer 2015-02521
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att visa företagen och samhället att genom att ändra inställningar på sin krossanläggning går det att påverka miljöbelastningen vid produktion av bergmaterial. Målet var att ta fram en modul till en simuleringsplattform och implementera den för en anläggning per företag. I denna modul simuleras, dvs. beräknas, anläggningens miljöpåverkan. Eftersom simuleringen håller reda på både vad som produceras och alla maskiner kan miljöbelastningen allokeras till respektive produkt genom Life Cycle Assessment (LCA). Detta är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att samtidigt som man simulerar produktionen (mängden material vid olika maskininställningar och körsätt) kan få fram vilken miljöbelastning produktionen orsakar. Miljöbelastningen som fås fram är diesel, el, GWP, EP och AP. Den förväntade effekten är att företag och beställare pratar om, och kanske till och med deklarerar, sin faktiska miljöpåverkan av de olika produkterna. Tidigare har miljödeklarationer gjorts för hela anläggningen vart femte år. Nu finns aktuell och uppdaterad beräkning för varje produkt. Företag och beställare kan jämföra anläggningar.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i tre delar; kartläggning och val av miljöparametrar, modellering och implementering. Företagen har varit aktiva särskilt i den första delen. Två workshoppar har hållits med förtegen där både produktionschefer och miljöexperter varit delaktiga. Därefter har modellerna skapats med hjälp av data från anläggningar, miljörapporter och EPDer. Modellerna har implementerats i simulatorn och resultatet har presenterats för företagen på workshop. Detta har varit ett lyckat upplägg och intresset från företagen har varit stort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.