Läranderum - Ett publikt resurscentrum för öppna lärresurser

Diarienummer 2014-03030
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Malmö Stadsbibliotek
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har uppnåtts, och syftet - att stödja det fria lärandet via öppna lärresurser, med särskilt fokus på att utjämna skillnader mellan olika samhällsgrupper - har legat till grund för allt arbete som gjorts i projektet. De kunskapsområden som identifierats och de lärteam som skapats baseras på våra prioriterade målgruppers behov, likaväl som de konceptförslag som tagits fram. Personalen har utvecklat kompetens och nya arbetssätt både vad gäller mötet med besökare och för delning av lärresurser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till att Lärcentrum har utökat sitt nätverk och därigenom skapat bättre förutsättningar att uppnå långsiktiga mål. Det nya arbetssättet med kunskapsområden och lärteam skapar förutsättningar att bedriva ett fortsatt arbete med digitalt lärande. Tre konceptförslag för att stödja fritt lärande och användningen av öppna lärresurser på bibliotek har tagits fram. Dessa avser vi avser att ta vidare i ett utvecklingsprojekt. En digital plattform skulle göra att vi kunde stärka lärandet hos både befintliga och potentiella målgrupper på ett bättre sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av tre delar: Research och omvärldsbevakning, intern process för verksamhetsutveckling och en öppen innovationsprocess. Alla delarna har i slutet av projekttiden smält samman i konceptfasen där projektgruppen arbetat med att ta fram förslag på lösningar. Processen har gjort att hela personalgruppen har ökat sin kunskap och kompetens, och skapat goda förutsättningar för det vidare arbetet. Projektresultatet har spridits via en trycksak och deltagande på flera konferenser och workshops, som också lett till vidare kontakt med intressenter.

Externa länkar

Läranderums blogg där vi löpande gjort inlägg om processen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.