Långsiktigt lärande för ökad innovationsförmåga i globala projektbaserade produktutvecklingsorganisationer

Diarienummer 2013-03746
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Avdelningen för industriell organisation och produktion
Bidrag från Vinnova 2 893 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med forskningsprojektet var att ta fram en modell som stödjer globala produktutvecklingsorganisationers behov av att samla in, lagra och nyttja det lärande som genereras i enskilda projekt. Projektet har tagit fram en modell, vilken illustrerar fyra logiker för lärande, som baseras på underliggande dimensioner viktiga för att kunna stödja lärande. Forskningsprojektet har bidragit till att deltagande företag förändrat och förbättrat sina arbetssätt för lärande från och mellan projekt.

Resultat och förväntade effekter

Avseende uppfyllnad av resultat- och effektmål så har forskningsprojektet bidragit till att företagen förändrat och förbättrat sina arbetssätt kring lärande från och mellan projekt. Vidare har material författats för användning i undervisningen vid lärosätena där forskarna har sin hemvist. Resultat- och effektmålen som definierades för forskningsprojektet kan därför anses vara uppfyllda

Upplägg och genomförande

Enligt plan genomfördes projektet i fyra övergripande faser: 1) nulägesanalys och identifiering av förbättringspotential kring ´lessons learned´, 2) utvecklingsaktiviteter och implementering/test, 3) återkoppling från implementering/test, 4) resultatsammanställning. Forskningsansatsen var framgångsrik då den ledde till konkreta förändringar och förbättringar hos deltagande företag, likväl som framtagande av vetenskapliga resultat

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.