Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan (KLOSS-projektet)

Diarienummer 2013-05295
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 12 229 450 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppnått sitt huvudsyfte att utveckla lärosätens organisation och ledning med avseende på strategisk samverkan. Nio lärosäten med olika akademisk profil, kultur och tradition har samarbetat och haft lärande kring strategisk samverkan. KLOSS-projektet har skapat möjligheter till diskussion och analys av mer övergripande, långsiktigt orienterade frågeställningar samt stärkt legitimiteten för arbetet med att utveckla strategisk samverkan.

Resultat och förväntade effekter

Kunskapsutbyte och lärande har skett i två kretsar: 1) de personer som direkt engagerats inom projektet, 2)en vidare krets av intressenter som deltagit i sammanhang där projektets resultat redovisats och diskuterats. Det senare har skett genom bland annat två större konferenser, ´mellankonferens´ 22 oktober 2014 samt avslutande konferens 9 november 2015. Resultaten framgår i slutrapporten, som består av en samlad i en syntes samt skrifter författade inom de olika delprojekten. www.kth.se/samverkan/kloss

Upplägg och genomförande

KLOSS har drivits i två huvudinriktningar 1) att skapa incitament samt undanröja hinder för samverkan respektive 2) att skapa arenor för samverkan. Sex delprojekt har genomförts av grupper sammansatta över lärosätesgränserna ledda av utvalda delprojektledare. Arbetet i de sex delprojekten har bedrivits i grupper om tre-fyra lärosäten per delprojekt. Ett projektgemensamt kansli för koordinering och gemensamma aktiviteter upprättades på KTH och styrgruppen har återkommande samlats för att ge återkoppling på arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.