Kreativ på beställning: En studie av industridesignens ledning och arbetsorganisation

Diarienummer 2011-01912
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Studie syftar till att belysa hur industridesignföretag organiseras och leds. Två forskningsfrågor kommer att undersökas: 1) Hur industridesignföretag hanterar balansgången mellan projektens kreativa skapande och de affärsmässiga kraven på resurseffektivitet och standardisering. 2) Hur de kreativa processerna i traditionell produktdesign och det växande området tjänstedesign organiseras och leds.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett kapitel till den bok om kulturella och kreativa näringar som VINNOVA beställt från programmet. Därutöver utgör de två fallen det grundläggande empiriska materialet för Charlotta Linses fortsatta doktorandstudier. Kapitlet fokuserar hur designkonsulter styr sina skapandeprocesser och baseras på en komparativ fallstudie av två av Sveriges mest framgångsrika designkonsultföretag. Avsikten är också att framöver omarbeta fallstudierna till praktikfall att använd i grundutbildningen i bla. projekt och innovationsledning vid KTH.

Upplägg och genomförande

Initialt kartlades den ´svenska industridesignbranchen´, designbegreppet utreddes och Därefter genomförs en komparativ fallstudie av två industridesignföretag. Angreppssättet är kvalitativt, med observationer och intervjuer som huvudsaklig metod. Under studien har arbetet presenterats och diskuterats vid referensgruppsmöten med de inblandade företagen. Studiens resultat har också presenterats och diskuterats inom företagsnätverket vid det VINNOVA-finansierade projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.