Kostnadseffektiva teknologier för nanostrukturering av formsprutningsformsytor

Diarienummer 2017-05044
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

NIL Technology (med filial NILT Sweden Filial) har en proprietär process för att genom nanoimprintlitografi överföra mönster till formar för formsprutning. Utmaningen ligger i att utveckla en kostnadseffektiv metod för mönstertransfer till stålytor. I denna förstudie kommer NILT Sweden Filial, RISE Acreo och Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet att undersöka möjliga tekniker för detta. Målet är att ta fram en experimentellt verifierad plan för vidareutveckling av processen. Syftet är att ge NILT Sweden Filial möjlighet att nå en starkare marknadsposition.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är en rekommendation av möjliga mönstertransfermetoder. Rekommendationen ska inkludera en riskanalys samt en överblick över ledtider och totala kostnader för de olika tekniska alternativen. Effekten av förstudien förväntas vara att NILT Sweden Filial har ett experimentellt verifierat underlag för att göra ett teknologival samt innehar know-how för att kunna ta utvecklingen vidare tillsammans med projektparterna Uppsala Universitet och RISE Acreo.

Planerat upplägg och genomförande

Uppsala universitet och RISE Acreo kommer att utföra en bakgrundsstudie och utifrån resultaten utvärdera ett flertal praktiska test i sina laboratorier. NILT Sweden Filial bidrar med kravställning, nanoimprintmönstrade testkomponenter samt med utvärdering av etsade komponenter. Projektets tre parter kommer att gemensamt ta fram en plan för vidareutveckling av processen utifrån NILT Sweden Filials förutsättningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.