Kostnadsanalys av det flytande vindkraftverket SeaTwirl

Diarienummer 2015-02064
Koordinator SEATWIRL AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Målet var att få fram en bra uppskattning av kostnader för fullskaliga SeaTwirl-verk. Målet är uppfyllt, vi har tagit fram en bra uppskattning och en ekonomisk kalkyl LCOE (Levelised cost of energy) för ett fullskaligt verk.

Resultat och förväntade effekter

Direkta resultatet är att vi kan peka på hur och varför SeaTwirl blir ett kostnadseffektivare kraftverk för att producera förnybar energi med. Effekten av detta kan mycket väl bli att bolaget har lättare att attrahera kapital. Indirekta resultat är att flertalet kontakter med leverantörer och samarbetspartners för kommande prototypbyggnationer har etablerats. Samt att vi har ett verktyg, ekonomiska kalkyler, som kommer kunna vägleda den tekniska utvecklingen för att nå en så kostnadseffektiv produkt som möjligt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom att först underbygga vår ekonomiska kalkyl med data och kunskap enligt följande steg: - tagit fram en tänkt installationsprocess för framtida installation av ett fullskaliga verk. - utfört inledande mätningar på Lysekils-prototypen och byggt kunskap om prestandan på det fullskaliga verket. - gjort en förstudie på turbin och flytkropp där vi undersökt vilka material/konstruktion som ter sig lämplig för ett fullskaligt verk. - Sammanställt de olika delmomenten ovan i en ekonomisk kalkyl LCOE (Levelised cost of energy) för ett fullskaligt verk.

Externa länkar

SeaTwirls officiella hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.