Konstruktion för återtillverkning genom Effektiv Användning av Produktlivscykeldata (KEAP)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 778 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Få produkter är idag utformade för återtillverkning. Projektet gick ut på att utnyttja data och information från produktens livscykel på ett effektivt sätt så att konstruktörer förstår hur man utformar produkter för återtillverkning. Projektet har genererat kunskaper om vilken information som behövs för att få produkter utformade för återtillverkning samt en effektivare återtillverkning. Konstruktion för återtillverkning visar sig vara bra för miljön men är även en möjlighet för tillverkare att öka sina vinster.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat kunskaper om vilken information som behövs för att få produkter utformade för återtillverkning samt en effektivare återtillverkning. Traditionellt sett har konstruktörerna tagit mer hänsyn till tillverkning, service än återtillverkning. Med ökade återtillverkningsvolymer får dessa aspekter allt större betydelse för tillverkarnas ekonomiska och ekologiska vinster. Effekterna av projektet och dess följdprojekt är att svensk industri får ökad konkurrenskraft genom resurseffektivare användning av deras produkter med en minskad miljöpåverkan.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes av forskare från Linköpings Universitet och Chalmers Tekniska Högskola inom fyra arbetspaket: Litteraturstudie, Fallstudie, Utvärdering (Analys) samt Resultatspridning. Fallstudierna utfördes främst genom semi-strukturerade intervjuer. Dessa kompletterades med industriella workshopar för datainsamling. Resultaten spreds genom resultatworkshopar och presenterande av internationella konferensartiklar. Resultatspridningen planeras fortgå under kommande projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.