Konceptkonstruktion

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för materialapplikationer
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att ge riktlinjer för forskning inom konceptkonstruktion och målet var att kartlägga forskningsfronten, industriell tillämpbarhet samt rekommendera forskningsmetodik. Målet har uppfyllts. Akademiska och industriella kartläggningar har genomförts och sammanställts i Swerea IVF rapport 13007 tillsammans med rekommendationer på hur forskning kan utvecklas med avseende på både forskningskvalitet och nyttiggörande. Aktiviteter för spridning av projektresultaten i tidskrifter, seminarier samt webbplatser på internet är planerade.

Resultat och förväntade effekter

Den industriella användningen av etablerade akademiska metoder är begränsad. Det kan därför finnas skäl till en genomgripande vetenskaplig genomlysning av befintliga metoder i syfte att öka den industriella tillgängligheten alternativt utveckla helt nya grundprinciper för konceptkonstruktion. Företagsintervjuerna pekar entydigt på vikten av tidig prototypframtagning, ett faktum som är tydligast hos mindre och medelstora företag. Vi rekommenderar forskningsmetoderna Design Research Methodology, Fallstudiemetodik, Aktionsforskning eller kombinationer av dessa.

Upplägg och genomförande

Abstract på över 300 vetenskapliga publikationer studerades via sökning i databasen Scopus och över 30 publikationer valdes ut och analyserades i detalj vad gäller inriktning, forskningsmetodik och industriell tillämpbarhet. En undersökning angående tillämpbar forskningsmetodik inom konceptkonstruktion genomfördes. Ampersand, Husqvarna, UniCarriers Manufacturing, Saab Aeuronautics samt Hasselblads intervjuades och deras behov av akademisk forskning kartlades. Undersökningen är sammanställt i Swerea IVF rapport 13007.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03801

Statistik för sidan