Koncept för hållbar kompetensutveckling - komposit (Concept for sustainable knowledge transfer composite)

Diarienummer 2013-03314
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 499 919 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - LIGHTer Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att utveckla metoder, verktyg och rutiner för att trygga kompetensförsörjning till svensk kompositindustri. En modell för marknadsföring och administration för kurser inom LIGHTer har tagits fram samt en metod för förbättring, kvalitetssäkring och utveckling av denna. Detta har testats med hjälp av en pilotkurs där möjligheter till flexibelt lärande togs i beaktande. Samtliga mål för projektet har uppfyllts. Vad gäller flexibelt lärande har konceptet ej ansets helt moget, men en variant har använts i pilotkursen med bra resultat.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet med rutiner för marknadsföring och administration har nått fram till projektets förväntade resultat. Angående modell för flexibelt lärande ansågs verksamheten inte mogen att genomföras på distans samt genom OER. Varianter användes dock i den kurs som genomfördes. Kursdeltagandet var lägre än väntat, men konceptet kunde ändå verifieras och testas genom två enligt modellen genomförda kurser. Resultatet av projektet är sammanställt i ett dokument som beskriver hur LIGHTers kursverksamhet ska fortlöpa och detta är inkluderat som bilaga till denna rapport.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra arbetspaket som till största del har löpt parallellt under projekttiden. I AP1 har en modell för kursverksamheten tagits fram I AP2 har flexibelt lärande utvärderats och anpassats enligt möjlighet och önskemål I AP3 har två pilotkurser enligt modellen genomförts. I AP 4 har en rutin för förbättringar, kvalitetessäkring och utveckling av kursverksamheten tagits fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.