Kompletteringsansökan Framtidens Bioraffinaderi

Diarienummer
Koordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Framtidens Bioraffinaderi är Fas 2 är ett projekt med syfte att initiera och driva bioraffinaderiutveckling i vår region, och nationellt, tillsammans med industriella partners, akademiska m.fl. Syftet är att uppfinna och utveckla nya produkter baserade på skogsråvara och att utveckla mer effektiva processer för bioraffinaderi. I förhållande till våra ursprungliga mål för 2008 ser det mycket lovande ut. Flera mål är redan uppnådda och har höjts. De flesta målen kommer att nås med råge till 2016.

Resultat och förväntade effekter

Utöver målen ovan så har arbetet med att initiera, katalysera och leda bioraffinaderiutvecklingen lett till resultat, idéer, och nätverk som även framöver kommer att generera nya gröna produkter, kemikalier, drivmedel och energi- eller råvarulösningar från skogsråvara. Konkreta resultat är 77 patentansökningar, varav två har realiserats. 16 nya produkter, 20 prototyper, 9 nya processer och cirka 40 vetenskapliga publikationer. 4 nya företag har bildats i klustret. Flera resultat i vår portfölj är även redo för eller på väg mot uppskalning.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att tillsammans med våra medlemsföretag och andra aktörer initiera och driva projekt inom bioraffinaderiområdet har löpt på i god fart. Faddersystemet och FoU-rådets verksamhet har lett till att intresset för och engagemanget i projektdeltagandet har ökat. Vi har systematiserat arbetet för att fånga bra idéer till projekt, projektgenomförande och uppföljning och jobbar vidare på att utveckla systemen för att fler projektresultat ska nå hela vägen till kommersialisering i full skala.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.