Kommunikationsplattform och policydialog för spridning av lärdomar från innovationsforskning 2012

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att på olika sätt sprida forskningsbaserad kunskap om innovation och entreprenörskap samt att vara en länk mellan akademi, policy och företag/are något som uppfylldes i enlighet med projektplanen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inneburit att vi vidareutvecklat samtliga aktiviteter såsom t ex Entré, e-Entré, Estrad etc med fler prenumeranter och fler deltagare än tidigare år. De undersökningar som gjorts bland deltagare och prenumeranter visar att de anser sig ha nytta av våra publikationer och andra aktiviteter.

Upplägg och genomförande

Projektet har inneburit att utveckla och driva mötesplatser, informationskanaler och informationsflöden där olika frågor och perspektiv om innovations- och entreprenörskapsfrågor lyfts fram och diskuterats. Genomförandet har gått enligt planerna och de diskussioner som förts med VINNOVA har legat till grund för eventuella avvikelser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.