Kommersialisering av inline-metod för bedömning av materialkvalitet i komponenter av kompaktgjutjärn (CGI)

Diarienummer 2015-00854
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juli 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka hur kommersialiseringsbar en analysteknik för kvalitetsbestämning av gjutjärnskomponenter är. Projektet ska även undersöka hur metoden kan kommersialiseras och utreda vilken form som är lämpligast.

Förväntade effekter och resultat

En kommersialisering av den berörda metoden skulle förse gjuteri-industrin med ett användbart verktyg för att säkerställa materialkvaliteten i komponenter gjutna i s.k. kompaktgrafit-gjutjärn. Detta skulle minska riskerna för att undermåliga produkter når slutkund och samtidigt skulle analysmetoden kunna användas som ett verktyg för att bygga kunskap kring tillverkningsprocessen i sig.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs i maximalt två år med avstämning var sjätte månad. Under etapp 1 ska kundbehovet utredas ytterligare samtidigt som metodens patenterbarhet fastställs. Under etapp 2 ska produktformen fastställas och en kommersialiseringsstrategi ska formuleras. Under etapp 3 ska framtida produktägare identifieras och efter etapp 4 ska produkten vara färdig för lansering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.