Kokillmetallurgi

Diarienummer 2014-01824
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Syfte och mål

Ett mål var att utveckla en utrustning som kan möjliggöra trådmatning i en kokill under produktionsförhållanden. Ett annat mål var att utveckla en tråd innehållande ett lämpligt reagens, som kan lösa upp sig snabbt nog så att det är möjligt att tillsätta i en kokill. Dock var huvudmålet att testa om konceptet med trådmatning in i en kokill fungerar under produktionsförhållanden. Två lyckade driftsförsök har genomförts, vilket ger en indikation på att konceptet kokillmetallurgi har potentialen att bli ett värdefullt metallurgiskt verktyg i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

En trådmatare inklusive nödvändig kringutrustning har utvecklats samt anpassats för använding under produktionsförhållanden. En lämplig tråd innehållande ett önskat reagens har tagits fram, vilken kan användas för legeringstillsats i en kokill. Konceptet med trådmatning i kokill har testats under produktionsförhållande och resultaten visar att det är praktiskt möjligt. Utvärderingen av det gjutna materialet genom metallografiska och teoretiska undersökningar visar att inneslutningar bildas som påverkar gjutstrukturen positivt.

Upplägg och genomförande

WP1: En enkel utrustning har tillverkats för att möjliggöra försök.WP 2: Tre olika typer av trådar med olika skal (Al, Cu och stål) och fyllda med FeSiRE tillverkades samt doppades i stål för att bestämma upplösningen och typ av inneslutning.WP3: Termodynamiska studier har utförts för att bestämma mängd legering som ska tillsättas. Två driftförsök gjordes för att studera utbytet av legeringen.WP4: Fördelningen av element I kokillen bestämdes genom experiment och flödesmönstret I kokillen och dess påverkan på elementen beräknades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.