Kartläggning och analys av program för spridning av organisatoriska innovationer

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kartlägga och analysera program i Sverige och internationellt som syftar till att öka existerande företags innovationsförmåga, genom att sprida organisatoriska innovationer. Totalt identifierades 200 program som analyserades genom en stegvis process som resulterade i att 28 program presenterades översiktligt följt av en djupare analys av sju program. Denna analys presenteras i en Vinnovarapport: Steiber & Alänge (2013) ´Diffusion of Organisational Innovations: Learning from selected programmes´.

Resultat och förväntade effekter

En översikt presenterades av 28 program, runt om i världen, som syftar till att öka företags innovationskraft. Ett urval av sju intressanta program har därefter analyserats mer i detalj med syfte att lyfta fram erfarenheter och resultat av specifika spridningsmodeller. Dessa analyser har presenterats för Vinnova i workshop-format och förväntas ge inspiration och underlag till utformning av framtida program inom området ´Arbetsorganisation och Ledning´.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen fokuserade på program som med hjälp av organisatoriska innovationer har som mål att öka innovationsförmågan bland företag med fler än 50 anställda. Programmen kan involvera flera olika aktörer i samhället, tex. stat/näringsliv/akademi. Sökningen efter program har gjorts genom flera kanaler parallellt: via innovationsmyndigheter, via personliga nätverk, Internet, sociala medier samt via existerande databaser. Totalt identifierades 200 program. Sju program valdes därefter ut för djupstudier, primärt genom intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.