Kartläggning av ´fixartjänster´ i Sverige

Diarienummer 2012-01130
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 811 843 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet har varit att genomföra en kartläggning av omfattningen och användningen av fixartjänster i Sveriges 290 kommuner och att ta del av relevanta utvärderingar av dessa tjänster. Syftet är även att utifrån grundade antaganden, baserat bland annat på vilka typer av tjänster som tillhandahålls, presentera en modell för att beräkna de samhällsekonomiska konsekvenserna förknippade med fixartjänster. Detta projekt har genomförts under 2012. De två huvudsakliga syftena är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Av Sveriges 290 kommuner erbjuder 191 kommuner (66 %) fixartjänster i kommunal regi. Dessa kommuner finns spridda över landet, men majoriteten finns i de södra delarna. I kartläggningen beskrivs bland annat hur dessa tjänster organiseras, vilka arbetsuppgifter som genomförs, kostnad att använda tjänsterna, upplevd nytta med tjänsten med mera. En samhällsekonomisk modell för analys av fallskador har även skapats inom ramen för projektet.

Upplägg och genomförande

Data har huvudsakligen samlats in via postenkät till Sveriges 290 kommuner men även via telefonintervju. Svarfrekvensen var hög, runt 90%. Enkätsvaren har kodats in i en databas och analyserats utifrån aktuella frågeställningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.